Handelsbetingelser

Handels- & forretningsbetingelser
Handels- & forretningsbetingelser for Energive ApS & Preasy ApS salg af el til privatkunder
CVR: 40308156 | Maglebjergvej 6, 2800 Kgs. Lyngby | email: [email protected]
Leveringen er til enhver tid underlagt de offentlige myndigheders krav.

 1. Generelt
  Nærmere oplysninger om Preasys aftaletyper og priser m.v. kan ses på Preasys hjemmeside, www.Preasy.dk, eller
  rekvireres ved henvendelse til Preasy.
  Preasys indgåelse af aftale med kunden er betinget af, at Preasy kan kreditgodkende kunden. Til brug herfor kan Preasy
  indhente oplysninger i debitorregistret, kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre mv.
 2. Bestilling
  Alle priser er inkl. afgifter og ekskl. moms. Priserne er månedspriser.
  Når du handler med Preasy.dk, indgås aftaler på dansk.
  Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, bedes du skrive til [email protected]
  2.1 Børn og unge under 18 år
  Du skal være fyldt 18 år for at handle på Preasy.dk.
 3. Definitioner
  3.1 Elselskab
  Selskabet handler el på kundens vegne, f.eks. Preasy ApS.
  Kunden modtager en regning fra sit elselskab til dækning af kundens elforbrug samt for afgift for transport af el samt afgifter
  til staten.
  3.2 Kunden
  Privatkunder som har indgået en aftale med Preasy (Energive ApS)
  3.3 Kundeaftalen
  Aftale mellem kunde og Preasy om levering af el til kunden, jvf. disse forretningsbetingelser.
 4. Aftale om el-leverance
  Disse forretningsbetingelser gælder i forbindelse med alle leverancer af el mellem Preasy og privatkunden (herefter
  benævnt “Kunden”).
  Denne aftale omfatter hele forbruget af elektricitet på leveringsadressen/-erne, som angivet af kunden ved indgåelse af
  aftale om elleverance.
  Preasy handler el på vegne af kunden på de nordiske elbørser for at sikre kunden lavest mulige elpris. Prisen kan derfor ikke
  oplyses på forhånd, da elpriserne varierer time for time.
 5. Forbrug og afregning
  Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale netselskab. Måling af leveret el sker i henhold til kundens
  lokale netselskabsregler.
  Det påhviler kunden at aflæse elmåleren og meddele netselskabet det faktiske forbrug i henhold til netselskabets
  betingelser.
 6. Korrektion af betalinger
  Preasy fastsætter a conto-betaling på baggrund af kundens oplysninger om forventet elforbrug samt oplysninger fra kundens
  lokale netselskab.
  For skabelonaflæste kunder modtager Preasy en opgørelse over kundens forbrug én gang årligt fra kundens lokale
  netselskab.
  På baggrund heraf kan Preasy opgøre kundens faktiske forbrug i forhold til a conto-opkrævet forbrug.
  Hvis der er opkrævet for lidt i forhold til det faktiske forbrug, opkræves differencen sammen med næstfølgende a
  conto-betaling. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det overskydende beløb i den efterfølgende a conto-betaling.
  Ved ophør af kundeforholdet modtager kunden en slutopgørelse snarest muligt og senest tre måneder efter, Preasy har
  modtaget slutaflæsning fra kundens lokale netselskab.
  Preasy foretager refusion eller opkrævning af evt. for meget eller for lidt opkrævet a conto-betaling, forudsat at beløbet
  overstiger 50,- kr.
  Udbetaling af restbeløb kan ske gratis ved overførsel direkte til kundens konto, såfremt kunden oplyser kontonummer ved
  udmelding.
  Kunden skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller
  netselskabets korrektion af måledata efter målerfejl.
 7. Ændringer i forbrug
  Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette Preasy om forhold, som kan have betydning for Preasy.
  Det gælder f.eks. større ændringer i kundens elforbrug o.l., f.eks. hvis kunden installerer nye, store maskiner på
  fabrikken, væsentligt flere computere, elbil eller skifter til/fra elvarme.
  Det samme skal meddeles til kundens lokale netselskab.
  Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse.
 8. Flytning
  Kunden har pligt til hurtigst muligt at informere Preasy ved adresseændring. Både til- og fraflytning skal meldes til Preasy
  senest tre dage før flyttedatoen og gerne så tidligt som muligt, dog tidligst to måneder før flyttedatoen.
  Modtages flytteoplysninger senere, vil der opstå et internt forhold mellem udflytter og indflytter som de to parter skal håndtere
  uden Preasys og netselskabets deltagelse.
 9. Levering og måledata
  Det er en forudsætning for, at Preasy kan levere el til kunden, at kunden er tilsluttet det kollektive forsyningsnet via en aftale
  med sit lokale netselskab samt til enhver tid lever op til netselskabets betingelser.
  Hvis kunden allerede modtager el, bør dette ikke være et problem, og kunden skal ikke foretage sig yderligere, idet netadgang
  og transport af el blot fortsætter fra det lokale netselskab.
  Det er netselskabets måleudstyr og aflæsninger, herunder selvaflæsninger, der danner grundlag for afregning.
  Såfremt måleværdier mangler eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et beregnet forbrug, bl.a. baseret på kundens
  tidligere forbrug.
  Preasy ApS er berettiget til på vegne af kunden at rette henvendelse til netselskabet, som foretager måling af elforbruget hos
  kunden, hvis kunden eller Preasy ApS har formodning om, at de foretagne målinger ikke er korrekte.
  Henvendelser om afbrydelser skal rettes til Preasy ApS. Andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens lokale
  netselskabet. Det er kundens lokale netselskab, som er ansvarlig nettekniske forhold.
 10. Pris og betalingsbetingelser
  Preasy handler el på vegne af dig direkte på markedsvilkår. Afregning sker a conto op til fem måneder forud, baseret på dit
  forventede årsforbrug. Prisen er den handlede spotpris + et tillæg på 1 kr. pr. kWh.
 11. Tilmelding
  Når du har tilmeldt dig og er blevet oprettet som bruger, kan du følge dit forbrug samt foretage ændringer i
  betalingsoplysninger på selvbetjeningssiden. Betaling foregår med betalingskort via selvbetjeningsiden eller Betalingsservice
  og/eller leverandørservice.
  Hvis du vælger kortbetaling accepterer du, at vi automatisk afregner fremtidige a conto-betalinger fra det angivne
  betalingskort. Næste rate hæves automatisk fra dit betalingskort, inden saldoen på din konto hos Preasy passerer 0,- Kr.
  Det er din pligt som kunde at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling ikke
  fejler når vi hæver næste a conto-rate.
  Hvis du mister dit betalingskort eller får et nyt, er det vigtigt , at du opdaterer dine betalingsoplysninger via selvbetjeningsiden!
  Herved sikres at saldoen på din konto hos Preasy forbliver positiv.
  Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end 100 kr, kan Preasy stoppe for vores leverance
  af el.
 12. A conto-afregning
  Første afregning er et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, eftersom vi ikke kender dit årsforbrug på
  faktureringstidspunktet. Der vil blive korrigeret på næstkommende faktureringsperiode, efter vi har modtaget måleraflæsning fra
  dit lokale netselskab.
  Spotprisen for acontobetalingen fastsættes af Preasy da man ikke kender den endelige handelspris endnu.
  Efterfølgende a conto-betalinger beregnes som periodens andel af dit forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende
  til forbruget fra dit forsyningspligtselskab.
  Dit forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra dit lokale netselskab. Endelig afregning af kundens faktiske forbrug
  sker ved årsafregning baseret på måleraflæsninger som Preasy modtager fra kundens lokale netselskab.
  Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager Preasy korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og
  samtidig tilrettes fremtidige a conto- opkrævninger. Preasy forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre a
  conto-opkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til Preasys forventninger.
 13. Betaling
  Den angivne pris er inklusiv offentlige afgifter samt netafgifter. Statsafgifter og netafgifter og er ekskl. moms,
  A conto-beløbet trækkes automatisk på forfaldstidspunktet, som fremgår af fakturaen. Rettidig betaling forudsætter, at du
  holder dine betalingsoplysninger opdateret på selvbetjeningsiden.
  Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til Rentelovens bestemmelser. Herudover må kunden påregne, at der påløber
  yderligere omkostninger, såfremt kunden ikke reagerer på første betalingspåmindelse, eller det bliver nødvendigt indlede retslig
  inkasso. Endvidere forbeholder Preasy sig ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med misligholdelse.
  Preasy forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage kreditvurdering af kunden.
  På baggrund af denne kan Preasy kræve sikkerhed, forudbetaling eller – forud for leveringsstart – træde tilbage fra aftalen.
  Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser som Preasy leverer i henhold til leveranceaftalen.
  Meddelelser mellem dig og Preasy sker elektronisk og via e-mail. Hvis du ændrer e-mailadresse, skal du straks give besked
  til Preasy via selvbetjeningssiden.
  Kundeforholdet bliver automatisk forlænget, indtil kunden opsiger sin leveranceaftale.
  Ved ophør af kundeforhold udformer Preasy en slutopgørelse på baggrund af kundens eller netselskabets aflæsning.
  Dette sker hurtigst muligt, dog senest seks uger efter, at Preasy har modtaget information fra netselskabet.
  Kunden skal gennem netselskabet sørge for at sikre Preasy de måleværdier, som er nødvendige for at Preasy kan foretage
  afregningen korrekt.
  Ved manglende informationer er Preasy berettiget til at afregne a conto, efter et forventet elforbrug i perioden. Hvis afregningen
  af elforbruget er fejlagtig, refunderer Preasy det for meget betalte beløb eller opkræver for lidt betalte beløb. Det gælder f.eks.
  ved fejl i aflæsning, forbrugsberegning, kontering, målerfejl, brug af ukorrekt målerudstyr o.l. Som afregningsfejl anses også fejl
  i skønnet årsforbrug som følge af, at aflæsningen ikke er modtaget eller registreret. Preasy kan kræve regulering af det
  afregnede for en periode, hvori fejl kan påvises. De almindelige forældelsesregler gælder. Fejl kan også være
  fejl i skønnet forbrug som konsekvens af manglende indberetning.
  Regulering af en leveringsperiodes endelige afregning eller slutopgørelse kan kræves for den periode, hvori fejlen kan
  påvises, idet de almindelige forældelsesregler dog finder anvendelse.
  Fakturaer og kvitteringer for tidligere indbetalinger kan ses på selvbetjeningssiden.
  Hvis du får ny e-mailadresse eller flytter, skal du give Preasy besked om din nye adresse.
  Ved overgangen til Engrosmodellen giver kunden samtykke til at Preasy ApS fortsat må gennemføre den eksisterende
  betalingsaftale. Ved overgangen til Engrosmodellen ændres der principielt ikke noget ved den eksisterende betalingsaftale som
  kunden har med Preasy ApS, og det deri indeholdte samtykke bortfalder ikke som følge heraf. Et samtykke kan ikke
  tilbagekaldes fra kundens side.
 14. Fortrydelsesret
  Der er 14 dages fortrydelsesret fra ordren foretages.
 15. Periode og opsigelse
  Perioden for aftalen er angivet i aftaledokumentet og/eller på ordrebekræftelsen. Der er løbende + tre måneders
  opsigelsesvarsel. Du skal opsige aftalen via e-mail til [email protected] – Meddelelsen skal indeholde
  oplysning om kundenummer, navn og adresse. Såfremt kunden bryder med sin kontrakt (Ikke overholder
  betalingsterminer mv. i opsigelsesperioden) vil der være et brudgebyr på 800 kr.
 16. Fuldmagt
  Den virksomhed, der indgår aftale om levering af el fra Preasy skal være registreret hos netselskabet på
  installationsadressen (den virksomhed som står på regningen fra netselskabet).
  Den enkelte person, der på vegne af den pågældende virksomhed indgår aftalen med Preasy, skal have fuldmagt fra
  virksomheden til at indgå aftalen.
  Preasy gives fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens netselskab, herunder
  fuldmagt til at Preasy indhenter de nødvendige oplysninger til brug for leverandørskifte, samt at Preasy foretager
  leverandørskifte på vegne af kunden.
  Preasy gives fuldmagt til at elleveranceaftalen overføres med kunden ved flytning til ny adresse. Hvis kunden ikke teknisk kan
  flytte sin aftale med til sin nye adresse, f.eks. hvis kunden ikke længere har egen måler, betragtes aftalen som opsagt af
  kunden.
  Såfremt kunden ved tilmelding er bundet til en anden elleverandør, har Preasy fuldmagt til at foretage leverandørskifte ved
  førstkommende mulige dato efter udløb af bunden aftale. Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med aftalen.
 17. Personoplysninger
  Preasy kan indhente data fra CPR-registeret til entydig identifikation og verifikation af kunden.
  Kundens data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Preasy kan dog give oplysningerne videre til koncernforbundne
  selskaber.
  Kunden kan bede om at få oplyst, hvilke data, Preasy har registreret. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor
  udlevering/videregivelse er fastsat ved lov, ved retskendelse/dom eller efter påkrav fra offentlig myndighed som Preasy ApS
  ikke lovligt kan modsætte sig.
  Preasy behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.
  For at du kan indgå aftale med os på Preasy.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
  Navn
  Adresse
  Telefonnummer
  E-mail adresse
  CPR-nummer
  Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
  Oplysningerne registreres hos Preasy ApS og opbevares i fem år efter ophør af aftalen, hvorefter oplysningerne slettes.
  Når der indsamles oplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke,
  således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
  Direktøren og de ansatte for Preasy ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
  Den dataansvarlige på www.Preasy.dk er Preasy ApS.
  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
  Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
  Oplysninger afgivet til www.Preasy.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen
  personfølsomme oplysninger.
  Som registreret hos Preasy ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke
  oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed
  rettes til Preasy ApS via e-mail [email protected].
 18. Cookies
  På Preasy.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt
  som muligt for dig.
  Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af dinbrowser.
 19. Logstatistik
  Vi bruger en logstatistik på Preasy.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk
  billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
  Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Preasy.dk.
 20. Reklamation
  Oplever du fejl eller mangler ved din aftale hos Preasy ApS, skal du kontakte os på [email protected].
  Henvendelser om afbrydelser skal ske til Preasy ApS, og andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens lokale
  netselskab. Det er netselskabet, som er ansvarlig for elkvaliteten. Henvendelser om afbrydelser skal ske til Preasy ApS.
  Preasy ApS er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverances
  tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Preasy ApS er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab
  som følge af indskrænkninger eller begrænsninger palagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk)
  eller den nordiske elbørs, Nord Pool.
 21. Ændringer i betingelser
  Preasy ApS er berettiget til, med en måneds varsel, at ændre vilkårene i Forretningsbetingelser, så længe ændringerne ikke
  er væsentlige eller urimeligt byrdefulde for kunden.
  Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, skal disse varsles individuelt med mindst tre måneder, således at kunden kan
  opsige aftalen, inden ændringerne træder i kraft.
  Oplysninger om ændringer meddeles kunden på dennes selvbetjeningsside. Ændringer vil også fremgå af Preasys
  hjemmeside.
 22. Misligholdelse
  Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med
  øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Preasy ApS krav om
  sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser,
  er Preasy ApS berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende
  regler. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne
  til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen. Ved dødsfald,
  begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Preasy ApS straks
  underrettes herom. Preasy ApS kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under
  Aftalen, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.
 23. Afbrydelse af elleverancen
  Ved manglende betaling rykker Preasy kunden for betaling med betalingsfrist på minimum ni dage. Såfremt rykkerbetaling
  ikke sker senest på forfaldsdato, kan Preasy afbryde elleverancen efter forudgående varsel.
  Preasy kan også, efter fem dages forudgående varsel, afbryde elleverancen, hvis det af købers handlemåde eller af et
  alvorligt svigt i kundens kreditværdighed fremstår som overvejende sandsynligt, at kunden vil komme til at misligholde sin
  betalingspligt.
  Ved udøvelse af retten til at afbryde elleverancen er Preasy ikke forpligtet til at genoptage forsyningen, før kunden har betalt
  alle forfaldne terminer inklusiv påløbne renter og omkostninger. Udøvelse af retten til at afbryde forsyningen reducerer ikke
  kundens betalingspligt.
  Preasy har ret til at afbryde elleverancen i tilfælde, hvor netselskabet afbryder forsyningen.
 24. Leveringshindringer og force majeure
  I tilfælde af force majeure suspenderes Preasy ApS og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser
  og/eller særskilt aftale, sa længe force majeure bestar. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den
  berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force
  majeure foreligger, hvis Preasy ApS eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen pa grund af forhold, der indtræder efter
  aftaleforholdets start, og som er uden for den pagældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af
  nedennævnte forhold (ikke udtømmende):
  Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter.
  Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror.
  Brande, ildsvade og hærværk • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forarsager it-og
  kommunikationsnedbrud. Sammenbrud eller skade pa Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser.
  Umulighed med hensyn til at opna nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller
  underentreprenører. Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter.
  Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)
  Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan
  opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan
  Preasy ApS ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen pa grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force
  majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Preasy
  ApS og Kunden.
 25. Tvister
  Ønsker kunden at klage over forhold i forbindelse med aftalen, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Preasy ApS,
  gennem kontakformularen på vores hjemmesiden.
  Afviser Preasy ApS kundens indsigelser, kan klager indbringes for Ankenævnet på Energiområdet : Carl Jacobsens Vej 35,
  2500 Valby, [email protected].
  Enhver tvist i relation til aftalen, som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Retten
  i Aarhus som rette værneting. Kunden kan dog altid anlægge sag ved sit hjemting.
  Disse generelle leveringsbetingelser udgør sammen med “Aftale om levering af el fra Preasy ApS” og produktbeskrivelsen på
  Preasys hjemmeside, www.Preasy.dk, den samlede aftale mellem Preasy ApS og kunden.
  Hvis der er uoverensstemmelser mellem Preasy ApS’ generelle leveringsbetingelser og “Aftale om levering af el fra Preasy
  ApS”, har den individuelle aftale forrang.
 26. Samarbejdspartnere
  Preasy har donations- og bonusprogrammer tilknyttet produkterne og de planer som tilbydes privatkunderne.
  Det er ene og alene Preasy der afgør hvem donationerne skal gå til, og eventuelle fradrag på donationer kan kun benyttes af
  Preasy selv da Preasy er donationsgiver. Det er dog aftalt at en andel af tillægsbetalingen øremærkes, og forhøjes af preasy,
  går til eventuelle donationer.
  Preasy kan til enhver tid stoppe donationerne, men skal informere kunderne omkring dette inden.